Rvs-Cde  Conseil d'État
 

Audiences 24/06/2019
10:00

Chambre VII

  • G/A 228398/VII-40576, Monsieur ALSHAER Mohammad (MME RECTOR Liselotte, advocaat) contre Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Chambre IX

  • G/A 220305/IX-8930, Madame CARDOEN Marlies (MME MUSSCHE Christine, advocaat) contre minister van Buitenlandse Zaken (MR VERRIEST Alain, advocaat)
  • G/A 223041/IX-9128, Madame MEHLMANN Semadar contre Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (MR VANHEMELRIJCK Peter, advocaat)

10:30

Chambre IX

  • G/A 224983/IX-9282, Monsieur VANDEZANDE Dries (MR DE GROOTE Jan, advocaat) contre Minister van Justitie (MR SLOSSE Willem, advocaat)
  • G/A 227680/IX-9514, Monsieur VAN BAEKEL Joris (MR STERKEN Raf, advocaat) contre Minister van Justitie

 
© Conseil d'État, 2019 contact - FAQ - disclaimer - plan du site Powered by Doran Colibri.cms